social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1396/1/8 سه‌شنبه

استاندارد اجباری چیست؟

طبقه قانون، سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین کار فراورده هایی را که از نظر ایمنی و یا حفظ سلامت عمومی مضر می باشد اجباری نماید. در این صورت اعمال هر گونه نظارت در اجرای صحیح استاندارد از وظایف سازمان است.
این نظارت ها شامل نمونه برداری، آزمایش، ارشاد و راهنمایی فنی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان و بالاخره توقیف کالاهای خارج از استاندارد و پیگیری قانونی از طریق مراجع قانونی می باشد.لیست فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری در روزنامه های رسمی کشور و همچنین از طریق سازمان استاندارد و ادارات تابعه اعلام می گردد
 

تدوین چگونه انجام می شود ؟
با انتخاب موضوع پیشنهادی توسط افراد حقیقی و حقوقی جهت تدوین طبق استانداردهای بین المللی و معتبر از نظر سازمان استاندارد و تصویب آن توسط کمیته برنامه ریزی سازمان ، تدوین اقدام به دعوت از اساتید دانشگاه، تولید کنندگان و در آن موضوع نموده و طی کمیسیون اولیه و کمیسیونهای فنی موضوع پیشنهادی طبق استاندارد انتخاب شده بررسی و در زمان تعیین شده پیش نویسی آن پس از تصویب در کمیسیون نهایی برای طرح و کمیته ملی به مدیریت هماهنکی تدوین سازمان ارسال می گردد.
پس از تصویب پیش نویسی در کمیته ملی و اصلاحات لازم را بر روی پیش انجام داده و با تهیه روی جلد به همراه دو دیسکت مربوطه برای مدیر کل هماهنگی تدوین ارسال و پس از تعیین شماره استاندارد ملی یک نسخه از استاندارد مربوطه برای چاپ به اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان ارسال می گردد
 

شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه :
هر واحدی که دارای تعدادی فرآورده مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد باشد صرفا" در صورتی می تواند در فرآیند انتخاب واحد نمونه حضور یابد که برای تمامی این فرآورده ها ، پروانه کاربرد علامت استاندارد حداقل با سابقه  یک سال را دارا باشد
تبصره : فرآورده هایی که تاریخ مقررات اجرای اجباری استاندارد آنها کمتر از یک سال باشد از موضوع  بند فوق مستثنی می باشد
تبصره 2: در صورتی که واحد  متقاضی  برای فرآورده های جدید مشمول مقررات استاندارد اجباری تشکیل پرونده داده باشد حضور در فرآیند  انتخاب واحد نمونه بلامانع است و برای هیچ یک از فرآورده ها عدم انطباق اثبات شده ای وجود  نداشته باشد.
لازم به ذکر است وجود سه سری نتیجه آزمون / بازرسی فنی برای تمامی فرآورده  ها الزامی است

وظیفه آزمایشگاه های همکار چیست؟ چگونه تایید صلاحیت می شوند؟ 
شرح اقدامات :
-
متقاضی تایید صلاحیت آزمایشگاه تقاضای خود را به اداره کل استان مربوطه ارسال می دارد.
-
اداره کل استان حداکثر ظرف مدت 10 روز برگه (فرم) درخواست تایید صلاحیت را که حاوی اطلاعاتی در خصوص زمینه فعالیت آزمایشگاهی، نحوه اداره آزمایشگاه، نوع آزمون، کالیبراسیون، استانداردهای ملی و یا بین المللی مورد استفاده برای روش های آزمون، کالیبراسیون، نحوه ارتباط آزمایشگاه با سایر بخشهای سازمان نوع کارکنان و ... برای متقاضی ارسال می دارد.
-
متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت فرم درخواست ضمن تکمیل آنها همراه با مدرک مورد نیاز جهت رسیدگی به اداره کل استاندارد استان ارسال می نماید.
-
اداره کل استاندارد استان پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدارک دریافتی تیم ارزیابی را که متشکل از ارزیابان دوره دیده و مورد تایید می باشد جهت ارزیابی آزمایشگاه و تطبیق اطلاعات و مدارک با چک لیستهای ویژه استاندارد ISO IEC 17025اعزام می دارد.
-
در صورتیکه ارزیاب دوره دیده و مورد تایید در استان موجود نباشد می تواند از ادارات کل استاندارد همجور درخواست معرفی ارزیاب واجد شرایط نمایند و یا مدارک را به اداره کل سیستمهای کیفیت ارسال نموده تا با همکاری معاونت های تخصصی مربوطه تیم ارزیابی را تشکیل داده و ارزیابانی ار که مورد تایید می باشند جهت ارزیابی و تطابق اطلاعات و مدارک با چک لیستهای ویژه استاندارد ISO IEC 17025 اعزام نمایند. این اقدام شامل بررسی مدارک اعزام ارزیاب و اعلام نتیجه به اداره کل سیستمهای کیفیت نباید از یک ماه تجاوز نماید.
-
حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول گزارش ارزیابی و برگه اولیه موضوع از طرف مدیر کل سیتسمهای کیفیت در کمیته تایید صلاحیت موضوع بند 7-2 مطرح و در صورت تایید کمیته نسبت به انجام مرحله تنظیم و صدور گواهینامه اقدام می شود.
-
در صورت عدم تایید و دارا بودن نواقص مدیریت سیستم های کیفیت از طریق اداره کل استاندارد استان مربوطه موارد نقص را به ورت شفاف به متقاضی اعلام می نماید. در صورتیکه اداره کل استانداری استان مستقیما آزمایشگاه متقاضی را از نواقص مشاهده شده آگاه نماید لازم است مدیریت سیستمهای کیفیت رسما در جریان امر قرار داده شود.
-
آزمایشگاه پس از رفع نواقص مجددا تقاضای خود را مبنی بر رفع کامل نواقص به صورت مکتوب به اداره کل استاندارد استان اعلام نموده تا جهت بررسی مجدد متقاضی پس از دریافت مهلت حداکثر یکساله می تواند برای بار سوم درخواست مکتوب خود را جهت تایید صلاحیت ارائه نماید.
-در صورت تقاضای آزمایشگاه تایید صلاحیت شده برای افزایش دامنه مشمول فعالیت لازم است مراحل بند 6 در مورد درخواست جدید معمول گردد.

 ISO 17025

استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپاییEN 45001 تهیه گردیده است. اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است. شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتای فنی معتبر می باشند.
مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی این استاندارد را به عنوان مبنای تایید صلاحیت به کار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون ها و یا کالیبراسیون هایی که آزمایشگاه به عهده می گیرد مشخص می شود.
به کارگیری روز افزون سیستمهای کیفیت عموما باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرکتر می باشند یا خدمات دیگری هم ارائه می نمایند. قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ایران – ایزو 9001 یا ایران – ایزو 9002 و نیز با این استاندارد منطبق می باشد. بنابراین سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 را نیز برآورده خواهد نمود.
گواهی انطباق با استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 فی نفسه حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده ها و نتایج فنی معتبر نخواهد بود.
در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات این استاندارد را برآورده نمایند و توسط مراجعه تایید صلاحت شوند که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد باشند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها تسهیل می گردد.
به کارگیری این استاندارد همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمانها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز به هماهنگ کردن استانداردهای و روش های اجرایی کمک می کند
ایزو چیست 
سازمان بين‌المللی استاندارد ISO در يك نگاه
این سازمان ابتدا با نام ISA) International standard association) در سال 1926 با شرکت 20 کشور دنیا تاسیس شد و بعد ها درسال 1942 تعطیل شد
سازمان بين‌المللي استاندارد ISO كه مقر آن در ژنو مي‌باشد در 24 فوريه 1947 به منظور يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان ايجاد تسهيلات در تجارت بين‌المللي حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي و ... با عضويت 25 كشور به فعالیت خود ادامه داد. به دنبال پيوستن تدريجي ساير كشورهاي جهان اين سازمان در حال حاضر داراي 132 عضو شامل 90 عضو اصلي 34 عضو مكاتبه‌اي و 8 عضو مشترك مي‌باشد كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله اعضاي اصلي آن بوده و با فعاليت در كميته‌هاي فني ايزو در تدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت داشته و دارد. اين استاندرادها كه تعداد آنها در حال حاضر 11950 مورد مي‌باشد توسط 2856 كميته و زيركميته و بيش از سي‌هزار كارشناس تدوين گرديده‌اند.

كميته‌هاي فني كه متشكل از اعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) مي‌باشند وظيفه دارند موضوعاتي را كه تدوين استاندارد آنها ضروري به نظر مي‌رسد بررسي و مطرح نمايند. پس از موافقت اعضا با موضوع پيشنهادي مدارك علمي و فني مربوط (COMMITTEE DRAFT) تهيه و بين اعضاء (از جمله ايران) توزيع مي‌گردند كه پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي (DRAFT INTERNATIONAL STANDARD) در مي‌آيند.

پيش‌نويس‌هاي مذكور مجددا براي اعضاء فرستاده مي‌شوند تا پس از انجام آخرين اصلاحات به عمل آمده و تصويب نهايي به صورت استانداردهاي بين‌المللي مورد عمل قرار گيرند. درمراحل مختلف تدوين اجلاسيه‌هايي براي بحث و تبادل نظر حضوري اعضا نسبت به پيش‌نويس مورد نظر در كشورهاي عضو ايزو تشكيل مي‌گردد و اعضاي فعال (P-MEMBER) نماينده يا نمايندگاني به اين جلسات اعزام مي‌دارند. 

استانداردهای ایزو و کیفیت چیست ؟
چگونه و با استفاده از چه ابزاری می توانیم کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم و آیا نظام و قاعده ای برای این کار وجود دارد؟ احتمالا همگی می دانیم که پاسخ این سوال دراستانداردهای تضمین کیفیت نهفته است. سازمان بین المللی استاندارد برای پاسخ به این نیاز شرکتها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است. معروفترین این استانداردها ISO 9000 میباشد که موج آن بسیاری از سازمان ها و شرکتها ایرانی را فرا گرفته است. مشخصا استانداردهای ایزو با استانداردهای تضمین کیفیت تفاوت دارد. متاسفانه هنوز بسیاری از مردم و حتی مدیران شرکتهای ما این دو استاندارد را با هم اشتباه میگیرند و مثلا گواهی نامه ایزو 9000 را نشان از کیفیت محصول می دانند.
تفاوت این استانداردهای « تضمین کیفیت » با استانداردهای « کیفیت محصول » به نوع نگاه ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت و محصول مربوط می شود. استانداردهای محصول معمولا حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت محصول را بیان می کنند. اما استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند. برای مثال استاندارد محصول مشخص می کند که محصول ما از نظر استحکام، دوام، ابعاد، اندازه و غیره باید چه مشخصاتی را داشته باشد تا حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد. اما استاندارد تضمین کیفیت هیچ گونه مشخصات خاصی را برای محصول بیان نمی کند، بلکه فقط تاکید می کند که عوامل تاثیرگذار بر کیفیت باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید کنترل شوند.

به جز استاندارد ایزو 9000 استانداردهای مفید و مشهور دیگری توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از :

استاندارد ایزو 14000 : استاندارد کیفیت محیط زیست
استاندارد ایزو 16949 : استاندارد تضمین کیفیت صنایع خودرو سازی
استاندارد ایزو 17799 : استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد OHSAS 18000 : استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت کار
در این جا به معرفی تعدادی از این استانداردها می پردازیم: 

• IMS سیستم مدیریت یکپارچه

• OHSAS 1001 : 2007 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

• ISO 9001 : 2008 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

• ISO14001:2004 استاندارد  سیستم مدیریت محیط زیست

• ISO 10002 : 2004 استاندارد سیستم رضایت مندی مشتریان

• ISO 22000 : 2005 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی

• ISO 13485:2003 استاندارد سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

• ISO/ TS 16949:2009 استاندارد سیستم مدیریت صنایع خودرو سازی

• ISO 17025:2005 استاندارد سیستم مدیریت آزمایشگاه

• ISO / TS 29001:2010 استاندارد سیستم مدیریت صنایع نفت,گاز و پتروشیمی

• ISO 27001:2005 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

• ISO 10006 : 2003 استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه‌ها

• ISO 17020:1998 استاندارد سیستم مدیریت صلاحیت سازمانهای بازرسی

• ISO 50001:2011 استاندارد سیستم مدیریت انرژی

• ISO 10015:1999 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش

• ISO 15189 : 2007 استاندارد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی

• ISO 1765 : 1986 استاندارد فرش ماشینی

• ISO 12944-5 : 2007 استاندارد رنگ و روغن جلا

• ISO 12647 : 2004 استاندارد صنعت چاپ

• ISO 3632:2011 استاندارد زعفران و ادویه

• ISO 16050:2003 استاندارد آجیل و خشکبار

• ISO 6820:1985 استاندارد نان

• ISO 9202:1991 استاندارد جواهرات, طلا و نقره

• ISO8561 - IEC 60335-1 استاندارد تولید انواع یخچال و فریزر خانگی

• HACCP استاندارد آمریکایی سلامت غذا

• Halal تطابق مواد غذایی با الزامات قوانین اسلامی

• CE استاندارد محصول در اروپا , تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا

• EFOM گواهینامه تعالی سازمانی

• E-Mark استاندارد وسایل نقلیه در اروپا

• HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی - بهداشت - محیط زیست

• QS 9000 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی

• GMP عملکرد خوب در تولید

• GDP عملکرد خوب در توزیع و پخش

• GLP عملکرد خوب آزمایشگاهی

• Global GAP استاندارد محصولات باغی و کشاورزی

• SA 8000 مدیریت حفظ حقوق کارکنان و تولید کالا طبق مسائل اجتماعی و اخلاقی

• DIN EN 676:2008 استاندارد مشعل‌های گازسوز

• EN 9100 استاندارد مدیریت هوا فضا

• 5S استاندارد آراستگی سازمان

• 6 Sigma استاندارد سیستم توسعه و گسترش متدهای مدیریتی و تحول سازمانی

• COC - Certificate of Conformity گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی .