social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1396/1/9 چهارشنبه
«فرم ها و فایل های مورد نیاز»


«فرم های مربوط به اداره اجرای استاندارد»

 راهنمای نحوه بررسی و امتیازدهی در فرایند انتخاب واحد نمونه در سال 1402
 
 
1- پرسشنامه اطلاعات فنی 
2- درخواست پروانه 
3- روش اجرایی صدور، تمدید پروانه استاندارد اجباری 
4- فرم انتخاب واحد نمونه 
5- فرم انتخاب مدیر کیفیت نمونه 
6- مدارک سامانه سینا 
7- فرم قرارداد صدور استاندارد تشویقی  
8- شيوه نامه ارزيابي محصولات دانش بنيان 
9- شیوه نامه صنایغ دستی  
10- شیوه نامه مشاغل خانگی 
11- کاربرگ اظهارنامه انطباق تامین کننده«فرم های مربوط به اداره آموزش»

1- تعهدنامه مدیرمرکز آموزشی 
2- چک لیست ارزیابی مراکز توسط کارشناس استاندارد 
3- چک لیست مدارک 
4- سوگند نامه 
5- فرم اطلاعات مرکز آموزشی 
6- فرم درخواست پروانه کارشناسي استاندارد 
7- فرم درخواست تمدید پروانه کارشناسی استاندارد 
8- فرم درخواست 
9- فرم ضوابط مراکز آموزشی همکار نمونه 
10- فرمت گواهینامه 
11- گزارش سالانه 
12- مستندات فرآیند انتخاب مرکز آموزشی همکار نمونه 

«فرم های مربوط به اداره صادرات و واردات»
1- فرم تقاضای حذف بازرسی کالادر مبدا 
2- فرم تقاضا نامه ارزیابی انطباق محموله صادراتی